Nieuws

Door onze verbouwingswerken blijft de winkel nog gesloten tot 15 december

Wij werken ijverig verder om u nog beter te dienen.

Dank voor uw begrip

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden onderstaande factuur- en verkoopsvoorwaarden.
2. De facturen zijn betaalbaar netto, binnen 15 dagen na factuurdatum.
3. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 12% per jaar verschuldigd.
4. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning,zal benevens de verwijlinteresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50.00 € per factuur.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
5. Klachten betreffende leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen twee werkdagen na levering.
Iedere teruggave moet omschreven worden met volgende gegevens: datum van levering, nummer van de zendnota en aard van de schade (breuk of manco).
6. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.
De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd.
Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
7. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Veurne.